Kutseandmine

Kutseandmine on osa kutsesüsteemist. Kutsesüsteem on inimeste tööalase kompetentsuse hindamise ja tunnustamisega seotud tegevuste kogum. Kutsesüsteemi osad on kutsestandardite koostamine, kutse andmise korraldamine ja kutseregistri haldamine. Kutsesüsteemi eesmärkideks on: 

  • toetada Eesti töötajate konkurentsivõimet – töötajad on kompetentsed, neil on edukaks tegevuseks vajalikud teadmised, oskused, vilumused ja hoiakud;
  • olla tugistruktuuriks haridussüsteemile – kutsealasele tegevusele suunatud õppe sisu ja kvaliteet vastab tööturul nõutavale;
  • aidata kaasa inimeste kompetentsuse hindamisele ja tunnustamisele olenemata, kus ja kuidas õppimine on toimunud;
  • muuta kutsed riigisiseselt ja rahvusvaheliselt võrreldavaks.

Kutsesüsteemi arendamise ja hoidmisega tegeleb Kutsekoda.

Lisainfo:

Kutsekoja koduleht

Kutsesüsteemi tutvustus

 
Kutse raseduskriisi nõustaja, tase 6 taotlemise eeltingimused on:
a) raseduskriisinõustajate täiendkoolituse läbimine;
b) töötamine raseduskriisi nõustajana viimasel viiel (5) aastal.
 
Kutse raseduskriisi nõustaja, tase 6 taotlemiseks esitatavad dokumendid:
a) vormikohane avaldus (leitav SAVE kodulehel, www.save.ee),
b) vormikohane CV (leitav SAVE kodulehel, www.save.ee),
c) täiendkoolitus(t)e läbimist tõendavate dokumentide elektroonilised/skanneeritud koopiad,
d) nõuetele vastav juhtumite analüüs (vorm leitavad SAVE kodulehel, www.save.ee),
e) maksekorralduse elektrooniline koopia kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta. Dokumendid vormistatakse elektrooniliselt ning allkirjastatakse digitaalselt.
 

Raseduskriisi nõustaja kutse taotlemisega seotud dokumendid ja vormid:

Raseduskriisi nõustaja kutsestandard: Raseduskriisi nõustaja kutse – tase 6

Raseduskriisi nõustaja, tase 6 . Kutseandmise kord

Kutseeksami tasud: leiad siit

Hindamisstandard (info uuendamisel)

Palume kutseeksami eest tasuda SA Väärtustades Elu 

EE192200221047711487 (Swedbank), selgituseks raseduskriisi nõustaja kutseeksam, ees- ja perekonnanimi.

 

Kutse saamiseks esitatavad dokumendid ja vormid: 

Avaldus

CV

Eneseanalüüsi vorm (info uuendamisel)

Juhtumianalüüsi vorm (info uuendamisel)

Kutse taotlemiseks  saab dokumente esitada alates 21.10. 2019. a.

Dokumentide esitamise tähtaeg  on  21.11. 2019. a. 

Digitaalselt allkirjastatud dokumendid palume saata epostile: margite@rasedus.ee

 

Kutsekomisjoni liikmed:

Ena Soodla –        SA Väärtustades Elu                               kutsekomisjoni liige

Irena Bartels –    Eesti Ämmaemandate Ühing               kutsekomisjoni liige

Kairi Tozen-Pütsepp –    Lääne-Tallinna Keskhaigla    kutsekomisjoni liige

Kristi Kuura –   Eesti Raseduskriisi Nõustajate Selts     kutsekomisjoni aseesimees

Margit Emberg – SA Väärtustades Elu                              kutsekomisjoni esimees

Silja Mets-Oja –   Tallinna Tervishoiu Kõrgkool              kutsekomisjoni liige