Projekti – „Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ja tugevdamine läbi PREP – paarisuhte koolitusteenuse kävitamise, mis aitab muuta peredele kättesaadavamaks elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse sidususe arengut võimaldavat avalikku teenust”- peamiseks tegevuse eesmärgiks on muuta läbi avaliku ja kolmanda sektori koostöö kättesaadavamaks peredele mõeldud preventiivsed sotsiaalpsühholoogilisi toimetulekuoskuseid toetavad ja arendavad tugiteenused.

Projekti laiem eesmärk on võimaldada lastele täisväärtuslikum kasvukeskkond läbi perede elukvaliteedi tõstmise. Projekt viiakse ellu koostöös Põltsamaa, Rae, Kohila ja Saue valla kohalike omavalitsustega.

Projekt toetab riiklikku perepoliitikat ja Sotsiaalministeeriumi poolt algatatud vanemahariduse ümarlaua tegevuse eesmärke. Projekti peamisteks tegevusteks on peresid toetava tugiteenuse, kognitiivkäitumuslikule paariteraapiale üles ehitatud PREP – paarisuhtekoolituse koolitussüsteemi laiendamine üle-eestiliseks.

Kodanikuühiskonna Sihtkapitali nõukogu otsustas 25. oktoobril 2012 toimunud koosolekul toetada:

Väärtustades Elu SA projekti „Sihtasutuse Väärtustades Elu ja KOV-ide vahelise koostöö arendamine ning tugevdamine läbi PREP – paarisuhte koolitusteenuse kävitamise, mis aitab muuta peredele kättesaadavamaks elukvaliteeti toetavat ja lastele täisväärtuslikumat elukeskkonda ning sotsiaalse sidususe arengut võimaldavat avalikku teenust“ summas 36 749,16 eurot läbi Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2012.a. vabaühenduste avalike teenuste arendamise ja käivitamise / teenuse äriplaanide elluviimise projektide toetamise taotlusvooru.

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital

kysk-logo-eesti-sveitsi-koostooprogramm